Şirketimiz, “Umumi Mağazacılık” yapmak üzere 1937 yılında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün talimatları ile kurulmuştur. Umumi Mağazalar; makbuz ve rehin senedi verme karşılığında serbest, gümrüklenmemiş veya telek altında bulunan malları emanet olarak kabul etme ve mal sahiplerine de bu senetlerle malları satabilme veya rehin olarak verebilme imkânını veren kuruluşlardır.
Tarihte, umumi mağazaların faaliyete geçişi, ticari hayatı kolaylaştırmak amacıyla doğmuştur. Bugünkü anlamda umumi mağazaların kökenini 17. ve 18. yüzyıllarda İngiltere ve Hollanda'da bulmak mümkündür. Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti’nden önce umumi mağazacılık konusunda faaliyet gösteren herhangi bir şirket yoktur.
1926 tarihli Ticaret ve Sanayi Odaları Tüzüğü’ne tabi olarak Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak kaydıyla, umumi mağaza kurup işletmek konusunda Ticaret ve Sanayi Odalarına yetki verilmiştir. Akabinde İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, antrepo ve umumi mağaza kurmak için izin istemiştir. Bu suretle, ilk umumi mağaza 1928 yılında Tophane'de eski Tophane fabrikalarının antrepo haline getirilen büyük bir kısmında, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası tarafından açılmış, ancak bir yıl sonra bina devredilerek, umumi mağaza işletilmesinden vazgeçilmiştir.
1934 yılında toplanan Ticaret ve Sanayi Odaları kongresinde, umumi mağazalar kurulması tekrar gündeme getirilmiş ve İktisat Bakanlığı'nca gerekli çalışmalar yapılarak, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ziraat Bankası, İş Bankası, Osmanlı Bankası, Sümerbank, Emlak ve Kredi Bankası, Türk Ticaret Bankası tarafından, umumi mağazaların faaliyet sahasına giren bütün işleri yapmak maksadı ile merkezi Ankara'da olmak üzere 2.000.000.-TL. sermaye ile şirketimizin kurulmasına 07.05.1937 tarihinde karar verilmiştir. Şirketimizin kuruluşunu takiben ilk şubemiz Mersin’de açılmıştır. Bunu takiben sırasıyla İstanbul, İzmir, Samsun ve İskenderun’da şubeler kurularak faaliyete geçirilmiştir.
Umumi mağazaların diğer ülkelerdeki başarılı tatbikatı ve ticari önemi göz önüne alınarak 11.08.1982 tarih ve 2699 sayılı "Umumi Mağazalar Kanunu" çıkarılmış ve bu kanunla umumi mağazaların kurulması usul ve esasları ile çalışma ve denetim esasları tanzim edilmiştir. Ayrıca, 28.09.1984 tarih ve 18529 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Umumi Mağazalar Tüzüğü" ile umumi mağazacılık müstakil bir mevzuata kavuşturulmuştur. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, şirketimizin "Umumi Mağazacılık" faaliyetleri kanun ve tüzüğünde tanınan bir yıllık süre içinde mevzuata intibak ettirilmiştir.
Umumi mağazalar, devlet tarafından çok sıkı denetime tabi tutulan ve tanzim ettikleri emtia senetleri yurt içinde ve dışında kabul gören kuruluşlardır. Umumi mağazalara depolanan gümrüklü veya gümrüksüz mallar karşılığında tanzim edilen "Makbuz Senedi" (Resepise) mülkiyeti temsil etmekte, bu senedin cirosu ile herhangi bir işleme gerek kalmaksızın mallar sahip değiştirebilmektedir. Böylece ithal işlemleri tamamlanmış emtia ile milli malların depodan çıkmadan alınıp, satılabilmesi mümkün olmaktadır. "Rehin Senedi" (Varant) ise senet üzerinde yazılı miktar kadar depodaki mal üzerinde rehin hakkı sağlanmaktadır.
Ancak ülkemizde resepise ve varantın ticari önemi ve değerinin yeterli derede tanıtılmaması, limanlardaki antrepoların devlet tekeline alınması ve bankaların depoculuk sahasına girmeleri gibi sebeplerle umumi mağazacılık ülkemizde gelişerek uygulamaya geçilememiştir.
Umumi mağazaların, T.C. Gümrük Müsteşarlığı'ndan izin alınmak koşulu ile yurda ithal edilen emtia ile transit malları depolarına koyabilmek yani "Antrepo İşletmeciliği" yapmak gibi yasal yetkisi de bulunmaktadır.
Bilindiği gibi, gümrük mevzuatına göre antrepolar, Türkiye'ye kara, deniz ve hava (Demiryolu dâhil) yoluyla getirilen ve Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'den transit geçirilmesi yasak olmayan yabancı ülke eşyasının, çıkış hükmünde olmak üzere ihraç edilecek milli mahsul ve mamullerin, transit veya yeniden ihraç edilmek üzere gelen eşyanın konulduğu yerlerdir.
Nitekim T.C. Maliye Bakanlığı ve Gümrük Bakanlığı’ndan alınan özel izinlerle 1986 yılından beri İzmir, Mersin ve İskenderun depolarımızda, 1988 yılından beri de İstanbul şubelerimiz depolarında antrepoculuk hizmetleri verilmeye başlanmış olup, halen bu faaliyetlerimiz başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.