Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu Umat Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamlarda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili detaylı bilgilere, web sitesi üzerinden Umat Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


            Şirkete ait web sitesine yapılan ziyaretler kapsamında kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, verileri ile sınırlı olmak kaydıyla kişisel veriler şirket tarafından,

  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  • Öneri Ve Şikâyetlerin Takibi

amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda kanunun 4. maddesinde düzenlenen veri işleme genel ilkelerine titizlikle riayet edilerek, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartlarına uygun bir biçimde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı


            İşlenen kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamakta olup şirket bünyesinde muhafaza edilerek korunmaktadır.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi


            Kişisel veriler, www.umat.com.tr url adresi üzerindeki “iletişim” ile “öneri ve şikâyet” bölümlerine manuel olarak ad-soyad, telefon, e-mail bilgilerinin girilmesiyle birlikte web sitesi ziyaretçilerine doğru hitap edebilmek, gönderilen mesajları değerlendirebilmek ve yanıt verebilmek amacıyla; kanunun 5. maddesinde belirtilen ilgilinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır. 

Ayrıca şirket ile iletişim kurmak, isteklerinizi ve şikâyetlerinizi iletebilmek amacıyla web sitesi üzerinden göndermiş olduğunuz mesajlarda ziyaretçilerden girilmesi beklenen kişisel veriler haricinde veri paylaşımı yapılmaması önerilmektedir.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahibi olarak kanunun 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şunlardır:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu, Umat Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirketi olup adresi “Mustafa Kemal Mahallesi T.O.B.B. İkiz Kuleleri C Kule 28. Kat Eskişehir Yolu 9. Km Çankaya, Ankara’dır; e-posta adresi ise umatturk@umat.com.tr’dir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili talepleriniz, şirkete yazılı olarak bildirilebileceği gibi “www.umat.com.tr” url adresinden ulaşılabilen Veri Sahibi Başvuru Formu doldurularak da iletilebilir. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.